top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een fijne relatie in de zangles vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Dankjewel!
 

1. Overeenkomst
De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt aangegaan voor de duur van het lopende schooljaar of de duur van de te volgen cursus of leskaart. Vakanties en vrije dagen lopen gelijk met de schoolvakanties van het algemeen voortgezet onderwijs in Venlo en omgeving.

 

2. Inschrijving en plaatsing voor een schooljaar zang of een leskaart vindt plaats door het digitaal invullen van een volledig ingevuld aanmeldformulier op de website. Leerlingen onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over een proefles. Na de proefles worden de lessen naar wens ingepland. Bij een lesabonnement kom je wekelijks of tweewekelijks op een vaste tijd en dag op les. NB De leerlingen die in het vorige schooljaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld.
 

3. De betaling voor leerlingen met een lescontract voor een schooljaar is in drie termijnen : september t/m december, januari t/m maart, april t/m juni. Voor een losse les, een workshop of een leskaart ontvang je vooraf een factuur, de 10-lessenkaart kan eventueel gesplitst worden in twee facturen van 5 lessen. Leerlingen vanaf 21 jaar zijn btw-plichtig ( 21%).
 

4. Na iedere termijn of lessenkaart kunnen de lessen worden beëindigd. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Er geldt een stilzwijgende verlenging zolang er niet opgezegd wordt
 

5. Wanneer de (twee-) wekelijkse lescontract-leerling door ziekte of andere oorzaak geen gebruik maakt van de les wordt de les niet ingehaald of doorgeschoven naar de week erna. De zangles is persoonsgebonden en kan dus ook niet door iemand anders worden overgenomen. De leerling heeft geen recht op restitutie van het lesgeld van de desbetreffende les. Het is niet mogelijk om groepslessen in te halen of te verrekenen. Een duoles is met 2 personen. Bij afwezigheid van 1 van de 2 wordt het tarief van een duo-les in rekening gebracht.

6. Bij losse lessen dient de les altijd tijdig te worden afgezegd. Wordt een les meer dan 24 uur voor de afspraak afgezegd, dan heb je het recht om deze op een ander tijdstip in te halen. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd moeten gewoon worden doorbetaald.

7. Afmelden van de lessen graag via de mail of op korte termijn via WhatsApp.

8. Absentie docente. Mocht de docente niet kunnen les geven (bijvoorbeeld bij ziekte) dan zal ze tijdig afbellen. Deze les wordt altijd ingehaald of verrekend met de volgende factuur.

 

9. Workshops en trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmelding. Wanneer de cursus of training niet doorgaat wordt het reeds betaalde lesgeld zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de deelnemers. Indien gewenst worden zij als eerste geplaatst in een volgende training of cursus.

10. De Vocalshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, letsel of ongeval als gevolg van lessen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.

11. Portretrecht Indien men les volgt, gaat met automatisch akkoord met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van de Vocalshop hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Bij voorbeeld: leerlingenconcerten, lesactiviteiten, workshops. Indien je bezwaar hebt tegen dit automatisch akkoord dien je dit bij inschrijving schriftelijk kenbaar te maken. Doet je dat niet, dan kunt je na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Wij zullen ons, indien je tijdig bezwaar hebt gemaakt, tijdens registraties van leerlingenconcerten inspannen om aan je verzoek te voldoen, maar wij kunnen nooit garanderen, dat je niet zichtbaar bent op de groepsfoto’s en -video’s.

PRIVACY POLICY

De Vocalshop, gevestigd aan Graaf Gerhardstraat 28 5913 VR Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.vocalshop.nl/
Graaf Gerhardstraat 28
5913 VR Venlo
0613044189

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vocalshop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam
- Geslacht - Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vocalshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Vocalshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Vocalshop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- De Vocalshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
De Vocalshop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vocalshop) tussen zit. De Vocalshop gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  DigiBTW

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Vocalshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
De Vocalshop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Vocalshop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vocalshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vocalshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Vocalshop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Vocalshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vocalshop.nl

bottom of page